Wiele osób zastanawia się nad pojęciem borowina. Właściwie, to nie wiemy czym ona jest. A odpowiedź jest prosta, boro­wina to najprościej mówiąc nie­odwod­niony torf, a więc takie zdrowe błotko, który powstało w wyniku roz­kładu roślin pod ziemią, przy nie­wiel­kim dostęp­nie powie­trza. Borowina jest pełna kwa­sów orga­nicz­nych i soli mine­ral­nych. Jej złoża zaczęły powsta­wać chwilę po ustą­pie­niu skan­dy­naw­skiego lądo­lodu, a więc około 10 tyś. lat p. n. e.

Skąd się wzięła nazwa. Po raz pierwszy leczniczego torfu użyto w naszym kraju w 1858 roku w Krynicy. Wydobywano go z torfowisk położonych w górskich iglastych borach. Stąd wzięła się nazwa specyfiku leczniczego. Minęły 24 lata, aż bal­ne­olog z Kołobrzegu, dr Her­man Hir­sch­feld prze­ba­dał i wpro­wa­dził boro­winę lecz­enia wielu chorób. Jej czas trwa do dziś, ale ostatnio borowina przechodzi prawdziwy renesans. Złoża boro­winy w Koło­brzegu znaj­dują się przy dro­dze wyjaz­do­wej z mia­sta na Koszalin.

„Wichrowe Wzgórze” oferuje zabiegi na bazie borowiny. Jest to kompleksowy zabieg polegający na peelingu całego ciała, nałożeniu maski borowinowej i kąpieli parowej w zawinięciu w folię, w kapsule SPA, by zwieńczyć t wysiłki masażem aplikowanym z kosmetykami z dodatkiem borowiny.

Nie stosujemy błota. Stosujemy odpowiednio spreparowaną borowinę, która ma konsystencję miłej w dotyku pasty. Dzięki nałożeniu borowiny na ciało następuje podwyższenie ciepłoty ciała o 2–3°C. Po co? Po to, by zwiększyć prze­mianę mate­rii, doprowadzić do prze­krwie­nia tka­nek, mię­śni, sta­wów, powyżej których zaaplikowano borowinę. Ma to pro­wa­dzić do spadku rozluźnienia mięśni i spadu napię­cia tka­nek. Zabiegi borowinowe pole­cane są przy chorobach zwy­rod­nie­niowych, w sta­nach poura­zo­wych, przy­kur­czach, zespo­łach bólo­wych odcinka szyjnego kręgosłupa­, bar­ków i lędź­wi, rwie kul­szo­wej.
Kąpiel w kapsule SPA nie jest koszmarem temperaturowym. Temperatura wzrasta stopniowo, a ciało ogarnia relaksujące, miłe ciepło. Czujemy jak krew krąży szybciej. Skóra rozgrzana okładem z borowiny otwiera pory, oczyszcza się i chętnie wchłania zdrowotne składniki. Z tkanek poddanych działaniu borowiny usuwają się produkty przemiany materii. Dobry masaż sprawi, że wszystkie „brudy” zostaną odprowadzone do węzłów chłonnych i wydalone z organizmu.

 

„WICHROWE WZGÓRZE” ZALECA BORO­WINĘ:

 

w zabie­gach pie­lę­gna­cyj­nych ciała
w zabie­gach anty­cel­lu­li­to­wych
po ura­zach narzą­dów ruchu
przy cho­ro­bach reu­ma­tycz­nych
przy cho­ro­bach zwyrodnieniowych

 

Zapraszamy